Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser for køb hos Mastercare A/S Sofienlystvej 3 DK – 8340 Malling CVR-nr. 36941022 – gældende fra den 15. oktober 2016

1. Generelt

1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser er gældende for master care A/S’ s (i det følgende kaldet master care) salg til erhvervsdrivende, offentlige institutioner, den danske stat, danske regioner samt danske kommuner (i det følgende kaldet Kunden).

1.2. Aftalen mellem master care og Kunden (herefter tilsammen kaldet Parterne), er gældende som anført nedenfor med mindre Parterne skriftligt har aftalt fravigelser fra de almindelige handels- og forretningsbetingelser.

1.3. Når master care afgiver tilbud til Kunden samt ved fremsendelse af ordrebekræftelse, er der henvist til master care’s almindelige handels- og forretningsbetingelser, der betragtes som vedtaget mellem Parterne og som er gældende for købet, med mindre Parterne skriftligt har aftalt afvigelser fra de almindelige handels- og forretningsbetingelser.

2. Tilbud/accept

2.1. I ethvert tilbud, som master care afgiver til Kunden er det angivet, hvilke varer, der er afgivet tilbud på, prisen på de enkelte varer excl. moms og andre afgifter herunder fragtomkostninger, gebyrer til fragt og ekspedition, faktureringsgebyr, palleafgifter, olietillæg og emballageafgift.

2.2. Et tilbud fra master care bortfalder med mindre dette accepteres af Kunden inden 10 hverdage efter tilbuddets datering.

2.3. Er der varer i Kundens bestilling, som er udsolgt eller ikke er på lager på bestillingstidspunktet vil Kunden modtage besked herom fra master care.

2.4. master care er til enhver tid berettiget til at annullere en mellem Parterne indgået købsaftale helt eller delvist såfremt master care ikke kan levere pga. forhold, som master care ikke er herrer over.

2.5. Dette omfatter eksempelvis at master care eller master care`s leverandør/transportør ikke kan levere på grund af tekniske eller produktionsmæssige forhold, brand, krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejker, lockout, hærværk, tyveri, betalingsstandsning, konkurs eller lignende forhold.

2.6. Med mindre andet er aftalt skriftligt, skal Kunden betale fragtomkostningerne for transport af det købte fra master care’s lager til det sted, kunden ønsker levering.

2.7. I det omfang, at der sker ændring af toldsatser, skatter, afgifter og gebyrer inden levering, er master care berettiget til at træde tilbage fra sit tilbud, selvom dette er accepteret af Kunden.

3. Ordrebekræftelse

3.1. Ved ethvert køb som Kunden foretager hos master care, fremsender master care en ordrebekræftelse
til Kunden til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst ved købet.

3.2. Ordrebekræftelsen angiver hvilke produkter, der er købt, den aftalte pris, forventet leveringstidspunkt, fragtomkostninger og gebyrer til fragt, ekspedition, fakturering og emballageafgift samt olietillæg.

4. Leveringstid / undersøgelsespligt

4.1. Levering til Kunden sker til den adresse, der fremgår af ordrebekræftelsen med mindre andet er særskilt skriftligt aftalt mellem Parterne.

4.2. Senest 3 dage regnet fra leveringen, er Kunden forpligtet til at undersøge, om antallet af produkter og produkttyper er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen jf. pkt. 3.

4.3. I det omfang, at antallet af produkter eller produkttyper ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal Kunden reklamere senest 3 hverdage efter leveringstidspunktet. Sker dette ikke, anses de leverede produkter som værende i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

4.4. Er der flere produkter end bestilt, skal Kunden returnere de overskydende produkter til master care, som betaler fragtomkostningerne herved.

4.5. Kunden er indenfor 3 hverdage efter leveringen forpligtet til at undersøge om produkterne har synbare defekter eller er mangelfulde.

4.6. I tilfælde af synbare fejl og mangler, skal Kunden reklamere inden 5 dage regnet fra leveringen af produkterne.

4.7. Sker reklamationen ikke inden denne frist, bortfalder eventuelle krav som følge af synbare fejl og mangler.

4.8. I relation til reklamationerne henvises til pkt. 6.

5. Forsinkelser

5.1. I det omfang der opstår forsinkelser med levering af produkterne i forhold til det angivne leveringstidspunkt, som fremgår af ordrebekræftelsen, jf. pkt. 3, er master care berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med 3 uger uden at dette giver Kunden ret til at gøre mislighedsbeføjelser gældende i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller at hæve/annullere handlen.

5.2. master care har desuden til enhver tid ret til at udskyde leveringstiden eller at annullere ordren helt eller delvist, såfremt forsinkelser er begrundet i forhold hos master care eller hos master care’s leverandør/transportør.
Dette omfatter eksempelvis, at master care eller master care ́s leverandører/transportører ikke kan levere rettidigt, således at master care ikke kan levere til Kunden på det aftalte tidspunkt på grund af tekniske eller produktionsmæssige forhold, brand, krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejker, lockout, hærværk, tyveri, insolvens, illikviditet, betalingsstandsning, konkurs eller lignende forhold.

5.3. I det omfang at forsinkelserne er udover 3 uger er Kunden berettiget til at annullere ordren, men har ikke ret til at få dækket direkte eller indirekte tab og herunder driftstab eller avancetab hos master care, som følge af forsinkelser eller manglende levering.½

6. Reklamation, ombytning

6.1. Konstaterer Kunden ved leveringen jfr. pkt. 4, at der i forhold til ordrebekræftelsen ikke er det antal af produkter, som er bestilt og/eller det ikke er de korrekte produkter, der er leveret, har master care ret og pligt til at levere det manglende antal og/eller de korrekte produkter, såfremt dette kan sket senest 20 dage fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget de forkerte produkter.

6.2. Kunden skal returnere de eventuelt forkert leverede produkter til master care uden ophold imod at master care betaler fragtomkostningerne.

6.3. Konstaterer Kunden ved leveringen, at der er synbare fejl ved produkterne, er denne forpligtet til, uden ophold, at reklamere, jf. pkt. 4, og returnere de defekte produkter til master care.

6.4. master care har ret til at ombytte defekte produkter, såfremt dette kan ske inden 20 hverdage fra modtagelsen af reklamationen fra Kunden. master care betaler omkostningerne ved returnering af de defekte produkter og omkostningerne ved at fremsende nye produkter.

6.5. I det omfang, at master care konstaterer at returnerede produkter ikke er defekte, er Kunden forpligtet til at betale fragtomkostningerne til master care og fragtomkostningerne til Kunden, samt forpligtet til at modtage de bestilte produkter retur.

6.6. Konstaterer Kunden mangler ved et produkt og ønsker Kunden at reklamere i forhold til master care, skal Kunden uden ophold for egen regning fremsende produkterne til master care med henblik på at få master care til at forholde sig til, om denne er enig i, at der er tale om et defekt produkt eller ej som følge af en fabrikationsfejl eller lign.

6.7. I det omfang, at produktet er forkert behandlet af Kunden jf. modtagne brugsvejledninger, eller produktet er defekt som følge af forkert vask, tørring m.v., er dette ikke forhold master care er ansvarlig for.

6.8. I det omfang, at master care er enig i, at der er tale om en fabrikationsfejl ved produktet, er master care berettiget til at ombytte produktet til et nyt ikke defekt produkt, som master care fremsender til Kunden uden beregning inden 20 dage regnet fra master care’s modtagelse af det defekte produkt.

6.9. master care er desuden i stedet berettiget til at foretage en helt eller delvis annullering af ordren og godskrive Kunden for det defekte produkt og er forpligtet til at betale Kundens fragtomkostninger ved fremsendelse af det defekte produkt til master care.

6.10. Kunden har ikke andre mislighedsbeføjelser overfor master care som følge af et defekt produkt. 6.11. Kunden er ikke berettiget til at annullere ordren på grund af reklamationer og har ikke ret til at få
dækket direkte eller indirekte tab, herunder driftstab eller avancetab, som følge af reklamationer.

7. Fakturering

7.1. master care fremsender faktura til Kunden samtidig med levering af de bestilte produkter. Forfaldsdag
der 30 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt.

7.2. Samtidig med fakturering af de købte varer er master care berettiget til at fakturere omkostninger til fragt og ekspedition, olietillæg, faktureringsgebyr og emballageafgift, som oplyst i ordrebekræftelsen.

7.3. Ved manglende betaling på forfaldsdag har master care krav på renter i overensstemmelse med den danske rentelovs § 3 stk. 1, jfr. § 5.

7.4. Kunden kan alene med frigørende virkning betale til det kontonummer master care har angivet på den fremsendte faktura.

7.5. I det omfang, at master care foretager fakturabelåning via Midt Factoring A/S, CVR-nr. 83712619, Nygade 111, 7430 Ikast, modtager Kunden særskilt besked fra Midt Factoring om, hvilket kontonummer fakturabeløbet med frigørende virkning skal overføres til på forfaldsdagen.

7.6. Kunden er uberettiget til at foretage eventuelle modregninger overfor en fakturering, medmindre master care skriftligt har accepteret dette overfor Kunden.

7.7. Kunden har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af reklamationer, der er fremsat i henhold til pkt. 4, eller som følge af forsinkelser med levering af produkter, der er købt af Kunden hos master care medmindre master care skriftligt accepterer dette.

7.8. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse grundet manglende betaling af forfaldent beløb på modtaget faktura, tillægges rykkergebyr kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

7.9. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos master care indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af Kunden.

8. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

8.1. master care har ikke ansvar for skader når Kunden ikke anvender produktet forskriftsmæssigt korrekt
eller ikke følger master care’s anvisninger for brug af produktet.

8.2. master care har ikke ansvar ved/for skader, som måtte opstå i det omfang, at master care’s produkter
tilføjes produkter fra andre leverandører.

8.3. master care er ikke ansvarlig for Kundens eller andres drifts-, tids-, avancetab eller andre former for direkte eller indirekte tab hos Kunden eller andre brugere af master care’s produkter.

9. Produktansvar

9.1. master care har tegnet en forsikring for produktansvar.

10. Afvigelser fra aftaleloven og købelovens regler

10.1. Nærværende almindelige handels- og forretningsbetingelser, indeholder fravigelser i forhold til aftalelovens og købelovens regler, og de almindelige handels- og forretningsbetingelser går forud for disse.

11. Værneting

11.1. Enhver sag mellem Parterne afgøres ved ankemulighed efter de almindelige regler ved retten i Aarhus

Kiezen Brochure